Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Program ANTIVIRUS
Pro koho je program Antivirus určen?
 • Pro zaměstnavatele ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.
 • Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B (viz dále v článku)
 • Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, ve které zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době, s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) ZP.
 • Pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku – tato podmínka by měla být zrušena.
Pro koho program Antivirus určen není?
 • Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.
 • Na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti.
 • V případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen.
 • Zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR.
 • V případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty.
 • Žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení.
 • Žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.
Příklady výše podpory
 • Režim A - druh překážky:
  • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
  • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
 • Režim B - druh překážky:
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Jak o podporu zažádat? (od 6. 4. 2020)
 1. Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem – na ÚP ČR místně příslušného, dle sídla.
 2. Povinnou součástí žádosti je: doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
 3. Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. Tímto se nezakládá ÚP ČR povinnost dohodu rovněž podepsat.
 4. ÚP ČR zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody.
 5. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 6. Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 7. Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 8. Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ bude dostupný ve webové aplikaci, jak pro režim A, tak pro režim B. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).
 9. Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.).
 10. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele.
 11. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.
 12. Žadatel musí být vždy připraven doložit veškeré podklady a interní nařízení o snížení vyplacení mezd.
Jaké doklady žadatel předkládá?
 • Žádost
  • doklad o bankovním účtu
  • případně plnou moc k zastupování
 • Vyúčtování – nezbytné k proplacení mezd
 • Čestné prohlášení (součástí formuláře)
  • čestné prohlášení je součástí vyúčtování, ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) bude automaticky podepsáno)
  • Zaměstnavatel ve vyúčtování uvede v případě režimu A příslušné krizové opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit jeho činnost. Zaměstnavatel uvede pouze číslo příslušného usnesení nebo číslo jednací příslušného dokumentu.
 • Kontrola následná

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat

Zejména:

- pracovní smlouvy

- vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP

- nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě

- mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se ZP

- výpisy z účtů prokazující výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů

- v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele

Konkrétní způsob podání žádostí bude zveřejněn v nejbližších dnech. V případě potřeby je firma Dotace bez starostí schopna poskytnout konzultace s přípravou. Důležité upozornění, žadatel musí mít k dispozici datovou schránku nebo elektronický podpis.

Sdílet tento článek:

Okomentovat