Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Příspěvek na OZP v době koronaviru
Chráněný trh práce v době epidemie koronaviru v roce 2020

V současné době, kdy MPSV spouští cílené programy na podporu zaměstnanosti (Antivirus), zůstávají některé skupiny osob z těchto programů zcela vyloučeny (více zde). Typickým příkladem byly až do nedávna osoby se zdravotním postižením (OZP), které byly z podpory v rámci programu Antivirus explicitně vyloučeny jako osoby, které již pobírají jiné příspěvky od ÚP.

Firmy totiž mohou na tyto osoby čerpat příspěvky od ÚP podle § 78a zákona o zaměstnanosti (příspěvek se poskytuje až do výše 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdu). Jako zcela klíčové a pro současnou situaci zcela nevhodné se však ukázalo ustanovení odst. 2 písm. c), které vylučuje "proplácení" náhrady mzdy. Firmy tak mohly čerpat příspěvky pouze na vyplacené mzdy, nikoliv na vyplacené náhrady.

Této nerovnosti je však nyní konec, neboť MPSV poměrně rychle protlačilo zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon čerpání příspěvků v době platnosti mimořádných opatření upravuje a říká, že ono nešťastné ustanovení se v době platnosti mimořádných opatření nepoužije.

Od 12. března, kdy začala platit první velká várka krizových opatření až (minimálně) do konce dubna tak budou moci firmy čerpat příspěvky i za vyplacené náhrady mezd z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele (§ 207, 208 a 209 zákoníku práce).

MPSV k tomuto na svých webových stránkách dále uvádí (zdroj https://www.mpsv.cz/-/prispevky-na-podporu-zamestnavani-ozp):

Karanténní opatření, mimořádná opatření a krizová opatření přijatá zejména vládou a orgány ochrany veřejného zdraví mají negativní dopad na zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tato opatření vyvolávají překážky v práci omezující činnost zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé mají povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ve stanovených případech poskytovat zaměstnancům po dobu trvání takovýchto překážek v práci náhradu mzdy. Tím vznikají zaměstnavatelům náklady nekompenzované jeho činností. Z důvodů zmírnění negativních dopadů souvisejících s šířením onemocnění COVID 19 na chráněný trh práce připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí dílčí úpravy týkající se právě zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Konkrétně se jedná o část první zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřením při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který dne 14. dubna 2020 nabyl účinnosti. Ve vztahu k chráněnému trhu práce se při poskytování příspěvku dle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), jedná o následující opatření:

  1. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, zaměstnavatel může v rámci žádosti o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti uplatňovat pro účely stanovení výše příspěvku také náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.
  2. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, není pro účely čerpání příspěvku požadováno splnění podmínky bezdlužnosti.

Zaměstnavatelé jsou v této souvislosti oprávněni v rámci jmenného seznamu zaměstnanců, který je přílohou žádosti o příspěvek, uplatňovat náhrady mezd nebo platů poskytnutých zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Tyto náklady budou uváděny do sloupců „Mzdové náklady včetně odvodů a bez naturální mzdy8) (v Kč)“. Současně, i přes znění žádosti o příspěvek, není zaměstnavatel povinen u příspěvku za dané období dokládat potvrzení o skutečnosti, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Uvedené změny se v tuto chvíli vztahují na poskytování příspěvku za 1. a 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020.

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Sdílet tento článek:

Okomentovat