Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Finanční rezervy v době krize (pro OSVČ a podnikatele)

Na naprostou většinu ekonomicky aktivních v současné době citelně dopadají následky řádění „koronáče“ (známého též jako virus SARS-CoV-2) a jím vyvolaného onemocnění COVID -19. Přinášíme proto několik tipů, které mohou přispět ke zmírnění dopadů nenadálého výpadku příjmů.

Bezúročné odložení splatnosti daně z příjmů o 3 měsíce (z března na červen 2020)

Poplatníci, kteří by měli podávat přiznání k dani z příjmů ve lhůtě do 1. 4. 2020, mohou již nyní na základě „generálního pardonu“ uděleného Ministerstvem financí, podat a zaplatit daň z příjmů o 3 měsíce později, tedy do 1.7.2020. 

Ministerstvo financí však neprodloužilo lhůtu, pouze předem prominulo pokutu, která by jinak za takto opožděné podání byla uložena, a úrok z prodlení, který by byl předepsán za opožděnou platbu daně. 

Také vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou je možné podat až do 1.7.2020, namísto do 1.4.2020. Pro vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané zálohově však žádná úleva neplatí (k tomu a dalším úlevám jsme podrobně psali zde).

Bezúročné odložení doplatků povinného pojistného OSVČ o 3 měsíce (z května na srpen 2020)

Díky tomu, že nedošlo k žádnému prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, jsou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stále povinny podat přehled o příjmech příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního pojištění do 3.5.2020. Tato lhůta je totiž navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání, která zůstala nedotčena.

Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP a ZP Ministerstva vnitra) už sice avizovaly, že prodlužují termín pro podání přehledu do 3.8.2020, aniž by uplatnily pokutu za toto zpoždění. Současně však upozorňují, že penále způsobené prodlením s doplatkem pojistného, případně s platbou záloh na pojistné, bude normálně vznikat a jeho případné prominutí posuzováno individuálně. Pokud tedy využijete možnosti podat přehled a doplatit pojistné v „prodloužené lhůtě“, může Vám být i přesto předepsáno penále za pozdní platbu (o jeho prominutí lze následně požádat).

Jediným zaručeným způsobem, jak získat „bezúročný“ odklad splatnosti je plnohodnotné prodloužení lhůty k podání daňového přiznání k dani z příjmů.

O toto prodloužení je možné požádat (správní poplatek za žádost je stále 300 Kč) a počkat, zda finanční úřad žádosti vyhoví, a nebo zmocnit ke zpracování a podání daňového přiznání daňového poradce nebo advokáta. Plnou moc je nutné doručit na finanční úřad nejlépe před 1.4.2020; tím dojde jak k prodloužení lhůty pro podání přiznání a odkladu splatnosti daně až do 1.7.2020, tak i k prodloužení lhůty pro podání přehledu o příjmech OSVČ (do 3.8.2020) a „bezúročnému“ odkladu splatnosti doplatku pojistného až do 11.8.2020.

Snížení nebo zrušení záloh na daň z příjmů

Pokud máte během roku 2020 platit zálohy na daň z příjmů stanovené na základě daňového přiznání podaného za rok 2018, můžete požádat finanční úřad o jejich snížení nebo o zrušení.

Tato žádost může být podána i zpětně, tedy i ohledně záloh na daň roku 2019, které byly splatné v roce 2019. Ovšem pokud byly tyto zálohy již uhrazeny, je naděje vyhovění malá. U dlužných záloh to však za pokus stojí. 

Stejně tak bude možné současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů podávaným v roce 2020 požádat o zrušení povinnosti hradit zálohy, které z něj vyplývají, a nebo o jejich snížení. 

Odklad splatnosti daně (včetně DPH) nebo povolení splátek daně či pojistného; prominutí příslušenství

U běžných plateb daní a jejich nedoplatků je možné požádat o odklad jejich splatnosti nebo rozložení do splátek (v současné době byly prominuty správní poplatky za žádost). Důvody žádosti je nutno doložit, o žádosti rozhoduje finanční úřad a není povinen jí vyhovět. O odložení splatnosti je možné žádat i zpětně. Pokud bude takové žádosti vyhověno, bude současně úrok z prodlení příslušející k dotčenému nedoplatku snížen o 50 %.  

Zaměstnavatelé a OSVČ mají možnost požádat o tzv. splátkový kalendář i u pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Když je dluh na pojistném zcela uhrazen, lze ještě požádat o prominutí dosud pravomocně nevyměřeného penále, popř. pokuty.

U příslušenství daní (penále, úrok z prodlení, pokuty za kontrolní hlášení) je možné také žádat o jejich prominutí.

Správní poplatky spojené s žádostmi podanými od 16.3. do 31.7.2020 jsou aktuálně prominuty.

„Vracení“ DPH odvedené z neuhrazených faktur a zrušených dodávek

Až se situace trochu uklidní, nezapomínejte na možnost nárokovat „vrácení“ DPH odvedené z nevymahatelných a nedobytných pohledávek. Tato možnost však předpokládá vaši aktivitu jakožto věřitele směřující k řešení dluhu.  Nárokovat „vratku“ DPH je možné také v případech, kdy v důsledku mimořádné situace nedojde zcela či zčásti k dodání již uhrazené služby či zboží a smluvní strany se dohodnou na zrušení kontraktu, nebo snížení jeho objemu (postup je jednodušší a rychlejší než u nedobytných pohledávek). 

Zajímejte se, kdo vám dluží

Pokud jste dosud neměli čas nebo chuť zabývat se všemi svými pohledávkami po splatnosti a jejich dlužníky, je nejvyšší čas to změnit. Zejména se ujistěte, zda u některých starších pohledávek za dlužníky nehrozí jejich promlčení (= pak záleží již jen na dobré vůli dlužníka, zda zaplatí, soud mu tuto povinnosti již nemůže uložit). Pokud ano, je třeba začít aktivně jednat. 

Aktivně komunikujte se svými dlužníky, dohodněte uznání dluhu, případně i splátkový kalendář. Nemá-li dlužník disponibilní finance na zaplacení, můžete si dohodnout i změnu formy úhrady (např. zaplacení formou dodávky zboží či služeb). 

Úvěr COVID a záruka ČMZRB; dotační programy  

Kromě další finanční pomoci, která je nyní ve stádiu úvah a projednávání, mohou podnikatelé již nyní požádat o bezúročný úvěr na provoz od Českomoravské záruční a rozvojové banky (úvěr COVID), o kterém informujeme zde

ČMZRB poskytuje malým a středním podnikatelům také ručení za úvěry, které čerpají u jiných bank (M – záruka), čímž usnadňuje získání takových úvěrů. 

Po stabilizaci situace a obnovení činnosti se aktivně zajímejte o možnost využití některého z dotačních titulů

Plnění z pojistné smlouvy

Nucený pobyt doma může být vhodnou příležitostí k utřídění dokumentů, na které jinak nezbývá čas. Možná mezi nimi najdete i pojistnou smlouvu, na kterou už platíte pojistné tak dlouho, až jste málem zapomněli, že ji máte. 

Možná zjistíte, že jste pojištěni pro případ hospitalizace nebo pro případ nařízení karantény, nebo, že můžete požadovat plnění z důvodu neschopnosti splácet úvěr, nebo z důvodu stornování zájezdu atd. V takovém případě se poraďte s nezávislým odborníkem, zda a za jakých podmínek můžete uplatňovat nárok na výplatu z pojistky. Nezapomeňte, že i zde existují lhůty, ve kterých je nutné pojistnou událost ohlásit, aby nezaniklo právo na plnění.

Žádost o náhradu škody způsobené krizovým opatřením státu

Za škodu vzniklou fyzickým a právnickým osobám v příčinné souvislosti s krizovým opatřením odpovídá stát. Podrobně jsme o nároku na náhradu škody psali zde

I když nelze spoléhat na to, že uplatnění nároku bude mít okamžitý či rychlý efekt na vaši finanční situaci, je důležité nezmeškat lhůtu pro jeho uplatnění, která je 6 měsíců ode dne, kdy se o škodě poškozená osoba dozvěděla, jinak právo zaniká.  

Vzorovou žádost podnikatele najdete zde; samozřejmě je nutné shromáždit a uschovat všechny doklady a důkazy o tom, že škoda vznikla a v jaké výši. 

V této souvislosti bude třeba v budoucnu věnovat pozornost i tomu, zda byl krizovým opatřením zakázán veškerý provoz určité činnosti, nebo zda se tento zákaz vztahuje pouze na provoz pro spotřebitele (maloobchodní), či zda byla pouze zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytujících určité služby. (Tyto rozdíly mají dle současné metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí vliv i na výši náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům  - viz např. zde) .

Pečlivé uchovávání důkazů a dokladů je důležité také pro uplatnění úlev na daních či pojistném (viz výše), případně dalších nároků založených na současné mimořádné situaci.

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Sdílet tento článek:

Okomentovat