Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Displaying items by tag: OSVČ

Pětikrokový plán pro uvolňování omezení (20. 4. – 8. 6.)

Vláda v úterý, 14. 4., schválila plán pro postupné uvolňování omezení týkající jak soukromého, tak veřejného sektoru (obchody, restaurace, služby, školy a jiné vzdělávací instituce a další). Dojde i ke znovuobnovení společenských a jiných aktivit (svatby, venkovní aktivity apod.). Uvolňování mimořádných opatření související s koronavirovou pandemií bude probíhat podle níže uvedeného plánu pouze za předpokladu, že se epidemiologická situace nebude zhoršovat, a sice od pondělí 20. 4. do pondělí 8. 6.

 20. 4. 2020 (pondělí)

Školství

 • vysoké školy (akademicko-vědecké instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
 • individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (popř. pro dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.

Podniky a prodejny

 • řemesla s provozovnou
 • farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • autobazary a autosalóny

Akce a aktivity

 • venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek
 27. 4. 2020 (pondělí)

Podniky a prodejny

 • provozovny do 200 m2, které nejsou součástí nákupních center nad 5000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru

Netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách.

Povolení neplatí:

 • pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5000 m2 (nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor)
 • pro provozovny, v nichž dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (tj. holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, dále provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže)
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).

 11. 5. 2020 (pondělí)

Školství

 • studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria
 • individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, ve výchovných a diagnostických ústavech

Podniky a prodejny

 • provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou součástí nákupních centrech nad 5 000 m2 s výjimkou provozoven se samostatným vchodem z venkovního prostoru (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

Jiné

 • provoz autoškol (teorie a další formy výuky max. do 5 osob)
 • posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) za přesně definovaných podmínek
 25. 5. 2020 (pondělí)

Školství

 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy
 • Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěna pokračováním v domácí karanténě.
 • Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěna pokračováním distanční výuky z domu.
 • Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).
 • Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu). Totéž platí i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).
 • Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.
 • Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.
 • Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.
 • Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách.
 • Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.
 • Tělesná výchova není povolená.
 • Otevření jídelen se zváží na základě aktuální epidemiologické situace a místních podmínek (týkající se možnosti oddělení jednotlivých školních skupin).
 • Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Další vzdělávací instituce

 • MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), a sice za přesně stanovených podmínek
 • výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí

Podniky a prodejny

 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby

Kultura

 • muzea, galerie a výstavní síně při dodržení stanovených podmínek
Nejdříve od 1. 6. 2020

Školství

 • možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách
 • omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

Ve všech případech platí dodržování přesně definovaných podmínek.

Nejdříve od 8. 6. 2020

Podniky, prodejny a jiné

 • všechny provozovny v nákupních centrech
 • provozovny nad 1 000 m2, které nejsou součástí nákupních center
 • restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory (podle definovaných podmínek)
 • hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • taxislužby (dosud nebyly povolené)
 • provozování živností, při nichž je porušována integrita kůže (tetování, piercing)

Kultura

 • divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
 • kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)

Jiné

 • zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • další vč. opatření v cestovním ruchu
 • svatby za specifických hygienických podmínek

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Celý článek >>
Jak žádat o příspěvek ve výši 25 000 Kč pro OSVČ?

Žádat lze od 9. 4. 2020.

Žádosti jsou ke stažení na odkazu zde.

Případně je k dispozici online formulář.

Žádost je možné doručit následovně:

1. E-mailem (na e-mail finančního úřadu)
 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytisknete.
 • Vytištěnou žádost podepíšete.
 • Podepsanou žádost naskenujete pomocí skeneru (příp. vyfotíte pomocí mobilního telefonu) tak, aby byl text na kopii podepsané žádosti (na fotografii) čitelný.
 • Soubor sken (fotografii) odešlete jako přílohu na předmětný e-mail. Správný e-mail naleznete přímo na žádosti. Do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
 2. Elektronickým podáním (na stránkách finančního úřadu)

Vyplněnou žádost v souboru PDF vložíte do své datové schránky a odešlete ji do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě vaší daně z příjmů.

3. Elektronickým podáním (na Daňovém portálu finanční správy)

Žádost v souboru PDF nahrajete jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy. Obecnou písemnost podepíšete svým elektronickým podpisem, nebo použijete tzv. přihlašovací údaje datové schránky.

4. Poštou (na adresu finančního úřadu) nebo osobně

Na váš místně příslušný finanční úřad můžete vyplněnou žádost doručit poštou, osobně (na podatelně příslušného finančního v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v době 8–11), nebo ji vhodit do sběrného boxu (ty budou na finančních úřadech připraveny každý všední den v době 8–17).

 

Kdo má na podporu nárok?
 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. 3. 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 (tzv. sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením (podepisuje ve formuláři).
Lze kombinovat s ostatními podporami?
 • 6měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče – ANO, lze kombinovat
 • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)
 • Příspěvek na bydlení – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu bude nicméně zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Celý článek >>
Jakou úsporu na energiích jsme Vám schopni zajistit?
Elektřina u největšího tuzemského dodavatele elektřiny, ČEZ prodej a.s., má cenu v jednotarifu 2 155 Kč/MWh bez DPH, u nás je to 1 699 Kč/MWh bez DPH. Měsíční paušální poplatek za vedení odběru u daného dodavatele je u ČEZ 99 Kč/měs. bez DPH, u nás je to 50 Kč/měs. bez DPH. Rozdíl je tedy 551 Kč na každé spotřebované MWh, kterou vaše společnost nebo domácnost má a zároveň na měsíčních poplatcích je to o 599 Kč/rok méně. To vše jsou peníze, které neodejdou z Vaší peněženky. Navíc prvních 6 měsíců vám tyto poplatky (paušální poplatky) díky projektu #spolecnetozvladneme neúčtujeme vůbec!
 
Další, velice pozitivní, zpráva se týká dodávky plynu. Cena plynu, největšího tuzemského dodavatele plynu, spol. Innogy je 897 Kč/MWh bez DPH, oproti tomu naše nabídka je 699 Kč/MWh bez DPH. Rozdíl je tedy na každé MWh po připočtení DPH 240 Kč. Měsíční poplatky jsou oproti 106 Kč/měs. na 60 Kč/měs. bez DPH. A opět, prvních 6 měsíců tyto poplatky neplatíte vůbec!
 
Zvažte aktuální situaci a neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit na spolupráci!
Celý článek >>
Aktuální důležité info pro OSVČ!

Dnes byl na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) spuštěn program pro výplatu dávek v případě ošetřování člena rodiny (OČR) pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“).

Příjemce dotace je OSVČ, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výši denní dávky 424 Kč lze proplatit zpětně od 12. 3. 2020.

Jak mám zažádat?
 • vyplnit žádost o příspěvek na adrese: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/
 • k žádosti přidat doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie (stačí vyfotit např. na mobil)
Odeslání žádosti - 3 způsoby:
 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a do předmětu uvést fpmpo20 nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“

  

Veškeré další informace včetně návodů jsou dostupné na adresách:

https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info - samotné podání žádosti, včetně návodu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ - informace o žádosti, zřízení datové schránky apod.

Celý článek >>
Jak ušetřit náklady za zálohy na energie?

V současné době se kvůli nouzovému stavu uzavřela většina provozoven. Nastal velký problém pro provozovatele uhradit své fixní měsíční výdaje, kam bezpochyby řadíme nájem za prostory, mzdy zaměstnanců (možnost řešení program ANTIVIRUS) a také zálohy na energie.

Poskytovatelé obecně nejsou moc ochotni k velkým úlevám a snižování výše záloh a pokud ano, často to znamená složité vyjednávání a s tím spojené papírování s žádostí.

Spolu s partnerem našeho projektu #SpolecneToZvladneme jsme pro Vás připravili několik možností pomoci v této velmi nekomfortní situaci.

Experti z Františkových Energií Vám jsou k dispozici ke konzultacím spojených s touto problematikou, a to v rámci našeho projektu zdarma a bez jakéhokoliv nátlaku na prodej svého produktu.

Připravili jsme pro Vás ale také možnost sjednání nového produktu, kdy jsme díky našemu partnerovi, který je přímým dodavatel energií, schopni garantovat průměrnou finanční úsporu oproti Vaší standardně sjednané ceně o 10 %.

Smlouvu lze uzavřít na libovolnou dobu, a to včetně až 5ti leté fixace podmínek i v dobách, kdy jdou ceny energií strmě nahoru. Velkou výhodou je také možnost snižovat výši záloh operativně až o 80 %, a to v případě, že je provozovna zavřená.

Toto bohužel není běžné a jsme tak rádi, že náš partner pro Vás tento jedinečný produkt připravil.

 

Pro více informací kontaktujete zástupce našeho partnera Františkových Energií, kteří s Vámi rádi proberou Vaši současnou situaci a navrhnou řešení.

Celý článek >>
Informace pro OSVČ k zálohám na sociální pojištění a zdravotním pojištění
• Odvádíte minimální zálohy?

Povinné platby na důchodové a zdravotní pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.

• Odvádíte víc než minimální zálohy?

Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

• Vztahuje se na OSVČ hlavní výdělečná činnost i vedlejší výdělečná činnost.
Celý článek >>