Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Displaying items by tag: dotacebezstarosti

Spuštění programu ANTIVIRUS

Dnes byl na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) spuštěn program Antivirus. Program nabízí zaměstnavatelům příspěvek na mzdy pro své zaměstnance.

Příspěvek ve výši 80 % z vyplacené mzdy (včetně odvodů) je vyplácen pro případy režimu A, podle druhu překážky:

- v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku

- v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

Příspěvek ve výši 60 % vyplacené mzdy (včetně odvodů) je vyplácen pro případy režimu B, podle druhu překážky:

- překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku

- omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku

- omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Žádost je možné vyplnit na odkaze: https://antivirus.mpsv.cz/

MPSV si zaslouží velkou pochvalu za tvorbu tak intuitivního systému. Žádost v systému vyplníte jednoduše do pár minut, a to i díky návodnému videu, které je na webu k dispozici. Doufejme, že si z programu vezmou příklad i další ministerstva, která vyhlašují další možnosti podpory. Pro bližší informace o programu Antivirus si přečtěte náš článek z pátku 2. 4. 2020.

Celý článek >>
Program ANTIVIRUS
Pro koho je program Antivirus určen?
 • Pro zaměstnavatele ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.
 • Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B (viz dále v článku)
 • Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, ve které zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době, s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) ZP.
 • Pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku – tato podmínka by měla být zrušena.
Pro koho program Antivirus určen není?
 • Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.
 • Na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti.
 • V případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen.
 • Zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR.
 • V případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty.
 • Žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení.
 • Žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.
Příklady výše podpory
 • Režim A - druh překážky:
  • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
  • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
 • Režim B - druh překážky:
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Jak o podporu zažádat? (od 6. 4. 2020)
 1. Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem – na ÚP ČR místně příslušného, dle sídla.
 2. Povinnou součástí žádosti je: doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
 3. Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. Tímto se nezakládá ÚP ČR povinnost dohodu rovněž podepsat.
 4. ÚP ČR zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody.
 5. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 6. Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 7. Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel, nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 8. Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ bude dostupný ve webové aplikaci, jak pro režim A, tak pro režim B. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).
 9. Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.).
 10. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele.
 11. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.
 12. Žadatel musí být vždy připraven doložit veškeré podklady a interní nařízení o snížení vyplacení mezd.
Jaké doklady žadatel předkládá?
 • Žádost
  • doklad o bankovním účtu
  • případně plnou moc k zastupování
 • Vyúčtování – nezbytné k proplacení mezd
 • Čestné prohlášení (součástí formuláře)
  • čestné prohlášení je součástí vyúčtování, ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) bude automaticky podepsáno)
  • Zaměstnavatel ve vyúčtování uvede v případě režimu A příslušné krizové opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit jeho činnost. Zaměstnavatel uvede pouze číslo příslušného usnesení nebo číslo jednací příslušného dokumentu.
 • Kontrola následná

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat

Zejména:

- pracovní smlouvy

- vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP

- nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě

- mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se ZP

- výpisy z účtů prokazující výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů

- v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele

Konkrétní způsob podání žádostí bude zveřejněn v nejbližších dnech. V případě potřeby je firma Dotace bez starostí schopna poskytnout konzultace s přípravou. Důležité upozornění, žadatel musí mít k dispozici datovou schránku nebo elektronický podpis.

Celý článek >>
Aktuální informace - 23. 3. 2020

I. OBECNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ

 

1. Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách

- v § 156 uvedeny důvody, při jejichž naplnění správce daně posečkání se zaplacením nebo

zaplacení ve splátkách musí povolit

- naplnění důvodů prokazuje daňový subjekt

- obecný pokyn zde:

https://www.financnisprava.cz/…/2015-Metodicky-pokyn-kposec…

- informační leták zde:

https://www.financnisprava.cz/…/d-danovy-system-cr/letak.pdf

 

2. Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně

- upravuje §§ 259 – 259c d.ř.

- pokyn GFŘ k promíjení zde:

https://www.financnisprava.cz/…/prilohy/…/Pokyn_GFR_D-21.pdf

 

II. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – SCHVÁLENÁ

 

1. Balíček daňových opatření MF a GFŘ

- možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez sankce (pokuta, úrok z prodlení)

- možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)

- prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem

- zrušení správních poplatků za žádosti

- posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce

 

2. Opatření zdravotních pojišťoven

- posunutí termínu pro OSVČ podání přehledu do 3. 8. 2020

- opatření přijaly: VZP, OZP, VoZP, ZPMV

III. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – PŘIPRAVOVANÁ

 

1. Program MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

- vyplácení OČR pro OSVČ

- na děti od 6 do 13 let – bude ještě diskutováno v parlamentu dne 24.3.2020

- pokud OČR nečerpá manžel/ka

- ve výši 424 Kč / den

- vyplácí živnostenský úřad

 

2. Novela zákona o nemocenském pojištění

- prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma,

- na děti do 13 let

- zpětná účinnost

 

3. Program ANTIVIRUS

- proplacení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě - zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy - stát tuto částku proplácí v plné výši

- proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele v důsledku protikrizových opatření vlády:

zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy - stát tuto částku proplácí ve výši 80 %

 

IV. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – ZVAŽOVANÁ

 

1. Úlevy na odvodech SP a ZP

- kurzarbeit

- odložení plateb

- odpuštění odvodů SP a ZP

 

#spolecnetozvladneme

#COVID

#dotacebezstarosti

 

Celý článek >>
Úvěr COVID zastaven

V minulých dnech jsme s Vámi sdíleli informace ohledně žádosti o úvěr COVID.

Dnes byl příjem žádostí o úvěr pozastaven.

Pro ty, kteří nestihli žádost o úvěr připravit – nezoufejte v nejbližších dnech by měl být připraven úvěr COVID 2, prosím pokračujete s přípravou podkladů, které jsme Vám zaslali, bude jistě využitelné i v nových žádostech o úvěr.
V průběhu příštího týdne by pak měli být zveřejněny další možnosti pomoci, bohužel zatím se vše vytváří, takže podmínky a způsob podání žádostí, zatím není znám.

Připravuje se:


➡️Úvěr COVID 2
➡️Dotace pro zaměstnavatele, kteří museli uzavřít své podniky z důvodu nařízení vlády – na pokrytí až 80 % mzdy zaměstnanců.
➡️Společně s komerčními bankami se připravují zvýhodněné úvěry, kde má být ručitelem stát.

V současné době již můžete zažádat o: 


➡️Posunutí termínu přiznání k dani do 1.7.2020
➡️Možnost bez pokuty podat kontrolní hlášení společně s přiznáním DPH a zaplacením daně
➡️Prominutí úroku za pozdní úhradu daně, v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem
➡️Zrušení správních poplatků za žádosti
➡️Posunutí 3. a 4. vlny EET minimálně o 3 měsíce

Dále se mluví o dalších opatřeních jako jsou: 


➡️Kurzarbait
➡️Odložení plateb
➡️Odpuštění odvodů SZ a ZP

Bližší návody, včetně postupů se Vám budeme snažit posílat, vždy co nejdříve, vyhlášení výzev.

Jsme v tom s Vámi.

#spolecnetozvladneme
#COVID
#dotacebezstarosti

Celý článek >>
Stát se snaží pomoci podnikatelům

Současná situace nejen v České republice je velice složitá a komplikovaná, a to nejen na poli zdravotnictví, ale i v odvětví byznysu. V České republice probíhají významná omezení, která mají zabezpečit zdravotní stav obyvatel, čemuž bezesporu nelze nic moc vytýkat. Stát se současně snaží zabezpečit i dobrý „zdravotní stav“ firem a podnikatelského sektoru, protože všichni pevně věříme, že pandemie brzy skončí. Ovšem po tomto úspěšném boji se začnou počítat škody. Dopad škod na podnikatele a ekonomiku by měla zmírnit vládní opatření, která budou poskytována formou bezúročných úvěrů, záruk a dotací a která mají zabránit úpadku a krachů firem a živnostníků v ČR.

První vlaštovkou je úvěrový program COVID, který vyhlásila Českomoravská záruční a rozvojová banka. Firmy i živnostníci zasažení dopady omezení boje proti epidemii mají možnost čerpat bezúročné úvěry na svůj provoz, zabezpečení mezd, výroby apod. Bohužel podmínky programu nejsou zcela jednoduché, jelikož podání samotné žádosti znamená pro firmy vysokou administrativní zátěž – kromě žádosti samotné je třeba dodat ještě mnoho dalších příloh. Mnohdy se jedná až o 12 příloh (většinu z příloh tvoří excel tabulky, které je nutné do posledního pole vyplnit). 

Po prostudování těchto podmínek se naše firma Dotace bez starostí rozhodla pomoci českým podnikatelům. Od 17. 3. 2020 nabízíme konzultační/poradenskou a dotační činnost pro výzvy, které mají pomáhat podnikatelům překonat dopady pandemie. Tuto svoji činnost jsme se rozhodli vykonávat za dobrovolnou cenu. Tento fakt pro naše klienty znamená, že veškerá odměna za naši činnost je na uvážení našich klientů, i proto abychom naše klienty dále nesužovali dalšími nutnými výdaji. Takto se mohou sami rozhodnout o výši odměny a také o datu její splatnosti.

Tímto bychom chtěli tuto informaci rozšířit k co možná nejvíce firem, protože kdy jindy si pomáhat než nyní ve složitých dobách, nejen pro naše zdraví, ale i naše podnikání?

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo si bližší informace přečíst zde: https://www.dotacebezstarosti.cz/covid/

 

Celý článek >>